མགོ་ཤོག  > ཚན་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་སློབ་གསོ། > ནུས་ཁུངས།

  ནུས་ཁུངས།  

ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

 1. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 2. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 3. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 4. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 5. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 6. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 7. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 8. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 9. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 10. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 11. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 12. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 13. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 14. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 15. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 16. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 17. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 18. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 19. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 20. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 21. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 22. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 23. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 24. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།
 25. ས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང། ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

          ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ།

ཅི་ཞིག་ལ་ནུས་ཁུངས་ཟེར།

什么是能源?

        ནུས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་ཚད་འབྱུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་འདི་དག་སྤྱད་ནས་ནུས་ཚད་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་དྲོད་ནུས་དང་། གློག་ནུས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྟ་བུ། འདི་ལས་ནུས་ཁུངས་ནི་ཁོ་རང་སྟེང་ནས་དྲོད་ནུས་དང་། འོད་ནུས །སྒུལ་ཤུགས་སོགས་ནུས་ཚད་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ཡང་སླར་སྐྱེས་ཐོན་ཁུངས་དང་སླར་སྐྱེས་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་གཉིས་སུ་དབྱེ། སླར་སྐྱེས་ཐོན་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་མུ་མཐུད་དུ་སླར་སྐྱེས་ཐུབ་ཅིང་།བསྟུད་མར་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པ། བླངས་ནས་འཛད་མཐའ་མེད་པ། སྤྱད་ནས་ཟད་མཐའ་མེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། དེས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབག་བཙོག་བཟོ་མི་སྲིད་པའམ་འབག་བཙོག་བཟོ་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་།དེའི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ཉི་མ་དང་རླུང་།ཆུ་བོ།སྲོགས་ཆགས།རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདུས་ཡོད། སླར་སྐྱེས་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་གསོག་ཚད་ཉུང་ཞིང་གསར་སྤེལ་བྱས་རྗེས་སླར་སྐྱེས་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར།སླར་སྐྱེས་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་གསར་སྤེལ་བྱས་ན་ཁོར་ཡུག་ལ་བཙོག་སྐྱོན་གཏོང་ཚད་ཆེ་ཞིང་མཁའ་རླུང་འབག་བཙོག་གཏོང་ཚད་ཆེ། དེའི་ཁོངས་སུ་རྡོ་སོལ་དང་རྡོ་སྣུམ། རང་བྱུང་སོལ་རླངས །རང་བྱུང་ཡུ་ཡི་གཏེར་ཁ་སོགས་འདུས།

        能源是指自然界中能够产生能量的资源。人们利用这些资源可以获得各种形式的能量,如:热能、电能、机械能等。由此可知,能源是可以从其获得热、光、和动力等能量的资源。它可分为可再生能源和不可再生能源。可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源。它对环境无害或危害极小。主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、海洋能等。不可再生能源是指自然界中储存量小,开发利用后不能再生的资源。它的开发利用对环境破坏大,空气污染严重。主要包括煤炭、石油、天然气、天然铀矿等。

ཀྲུང་གོའི་ནུས་ཁུངས་གི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན།

中国的能源状况如何?

        ཀྲུང་གོ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་ཀྲུང་གོའི་མི་འབོར་གྱིས་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་གྱི1/5ཙམ་ཟིན་ཡོད།ལོ་ངོ30ཡི་འགྲོས་མྱུར་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱི་འདུས་སྟོབས་ཤུགས་འཛམ་གླིང་གི་ཨང་གཉིས་པར་ཐོན་ཡོད་མོད་དེའི་ཆེད་དུ་རིན་དོད་ཀྱང་ཕོན་ཆེན་བཏང་ཡོད་དེ། དེའི་ཁྱད་ཆོས་ནི།(1)དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་སྒོ་མང་ཞིང་།འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཞན་པ།དངུལ་ལོར་ཁྲི་ཕྲག་བསྐྲུན་མཁནGTPགི་ནུས་ཁུངས་ཟད་གྲོན་ནི་འཛམ་གླིང་ཆ་སྙོམས་ཆུ་ཚད་ཀྱི་ལྡབ་2དང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྡབ་10ཡིན།(2)དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕེལ་ཚད་མགྱོགས་ཀྱང་སྤུས་ཚད་ཞན། གཙོ་བོ་རགས་ལས་རྣམ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཆུ་ཚད་དམའ་པོས་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པ། ཟད་གྲོན་ཆེ་བ།འབག་གཙོག་བཟོ་ཚབས་ཆེ་བའི་བཟོ་གྲྭའི་བསྡུར་ཚད་ཆེ་བ་སོགས་ལས་མངོན་ཐུབ།(3)རྡོ་སོལ་དང་། གློགཆུ་སོགས་བེད་སྤྱོད་ཚད་ཉུང་ཡང་འཕྲོ་བརླགས་གཏོང་ཚད་ཆེ།(4)རྡོ་སོལ་དང་། གློགརང་བྱུང་སོལ་རླངས་གསུམ་པོའི་གསོག་ཚད་ཉུང་བས་དཔལ་འབྱོར་གཏན་ཆགས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་དཀའ་ཁག་ཆེ།(5)རྡོ་སྣུམ་དང་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་ཀྱི་འཛད་གྲོན་ཇེ་མགྱོགས་སུ་སོང་ཕྱོགས་ནས་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཚབ་ཡང་ཇེ་ཆེ་རུ་སོང་།

        中国是世界上最大的发展中国家,人口占世界总人口的近1/5。通过近30年的快速发展,经济总量已位居世界第二,但也付出了巨大的代价,其特点是:(1)经济总量大,发展水平低。创造万元GTP能耗是世界平均水平的2倍,发达国家的10倍。(2)经济增长快,增长质量差。主要表现为粗放型发展;低水平重复建设;高耗能、重污染行业比重大。(3)煤、电、水利用低,浪费较严重。(5)煤、石油、天然气三大资源储量少,难以支撑经济较快稳定持续发展。(6)油、天然气消费加快,对外依赖越来越高

ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་དོན་ཅི།

为什么要节能减排?

        རང་རྒྱལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་བྱ་གཞག་ཁག་ལ་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་འབྲས་བཟང་ཐོབ་ཡོད། འོན་ཀྱང་། འབྲས་བཟང་དེ་དག་ནི་ཐོན་ཁུངས་ཟད་གྲོན་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་གཤིས་སོགས་ཀྱི་རིན་འདོད་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།གྲུབ་འབྲས་དང་རིན་འདོད་གཉིས་པོའི་བར་གྱི་འགལ་བ་དེ་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་རྫ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་གཙོག་སྐྱོན་སྐོར་ལ་བསམ་འཆར་ཡང་སྣ་ཚོགས་འདོན་བཞིན་མཆིས།འདི་ལྟ་བུའི་སྣང་ཚུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་གཉིས་མི་འཚམ་ཞིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕེལ་ཚད་རགས་ལས་རྣམ་པར་འབྲེལ་བ་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཕེལ་ཕྱོགས་གང་མགྱོགས་ལེགས་བཅོས་མ་བྱས་ཚེ་ཐོན་ཁུངས་ཀྱིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་དཀའ་ཞིང་། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ།སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞབས་འདེགས་བྱ་མི་སྲིད།ཐོན་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་གནོད་མེད་ཐོན་སྐྱེད།བདེ་ཐང་འཕེལ་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ཚེ་ད་གཟོད་དཔལ་འབྱོར་ལེགས་ཤིང་མྱུར་བའི་སྒོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་ཐུབ།དེ་དང་འདྲ་བར་དྲོད་ཁང་གི་རླུང་གཟུགས་འབུད་སྐྱུར་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོ་ལའི་དྲོད་ཚད་ཇེ་མཐོར་སོང་ཞིང་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་བྱ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན།

        我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境被破坏的代价,这两者之间的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要。

        《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་རྩ་ཁྲིམས》ལས“ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྩ་བའི་རྒྱལ་ཇུས་ཤིག་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གྲོན་ཆུང་དང་གསར་སྤེལ་གཉིས་མཉམ་དུ་ལག་སྟར་བྱེད་པ་དང་གྲོན་ཆུང་ནི་ནུས་ཁུངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད།”

        《中华人民共和国节约能源法》指出“节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

怎么做才能实现节能减排?

        སྲིད་གཞུང་དང་ཁེ་ལས་ཕྱོགས་ནས་ལྒིང་ན།

        从政府和企业层面来讲:

        གཅིག་ནི་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་ཁེ་ལས་རྩ་འཛུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་ས་ཁོངས་རང་བདག་གི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་མཐོ་འདེགས་གཏོང་བ།ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་སློབ་གླིང་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་སྣོན་བྱས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་དང་གསར་གཏོར་གྱི་ཞབས་ཞུ་གར་སྟེགས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས་ལ་ལག་རྩལ་ཚད་ལྡན་གྱི་མིག་དཔེ་སྟོན་སའི་ཁེ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པར་འབད་པ་བྱེད་པ།ཐོན་ཁུངས་ནུས་ཆེ་འཁོར་བསྐྱོད་བེད་སྤྱོད་ལ་དམིགས་ནས་ཚད་འཛིན་ལག་རྩལ་དང་འབུད་སྐྱུར་ལག་རྩལ།བསྐྱར་སྤྱོད་ལག་རྩལ། ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་ལག་རྩལ་སོགས་གནད་འགག་གི་ལག་རྩལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དར་སྤེལ་གཏོང་བར་འབད་དེ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འཁོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་པའི་འགག་དེ་གཏོར་དགོས།

        一要组织培育科技创新型企业,提高区域自主创新能力。加强与科研院校合作,构建技术研发服务平台,着力抓好技术标准示范企业建设。要围绕资源高效循环利用,积极开展替代技术、减排技术、再利用技术、资源化技术等关键技术研究,突破制约循环经济发展的技术瓶颈。

        གཉིས་ནི་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་བསྐྱོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་ཁུལ་སྐྱེས་ཁམས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བར་ཇེ་མྱུར་དང་།སྐྱེས་ཁམས་ཞིང་ཕྱུག་ལས་ཡུལ་ཁུལ་དུ་བསྐྲུན་པར་སྐུལ་དེ་ཐོན་ལས་སྐྱེས་ཁམས་ཀྱི་ལྕགས་ཐག་ལས་བརྒལ་བ་དང་ལས་རིགས་བར་གྱི་ཟོག་རོ་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་དགོས།ཁེ་ལས་གཙང་སྦྲའི་ཐོན་སྐྱེད་སྤེལ་ཏེ་རྩ་བ་ནས་ཟོག་རོ་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་མཇུག་གི་གཙང་བཅོས་ནས་བཙོག་བཟོ་སྔོན་འགོག་དང་ཐོན་སྐྱེད་གོ་རིམ་ཡོངས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་དགོས།བཙོག་བཟོས་དངོས་པོ་ཕྱིར་གཏོང་ཇེ་ཉུང་དང་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཐོན་ཁུངས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ནུས་ཚབ་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས།

        二要按照循环经济理念,加快园区生态化改造,推进生态农、牧业园区建设,构建跨产业生态链,推进行业间废物循环。要推进企业清洁生产,从源头减少废物的产生,实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变,控制和减少污染物排放,提高资源利用效率。

        གསུམ་ནི་ལུགས་མཐུན་གྱི་གློག་སྤྱོད་པ་དང་གློག་གྲོན་ཆུང་།བེད་མེད་ཐོན་ཁུངས་ལ་ལ་སོགས་གློག་ནུས་སུ་བསྒྱུར་པ།ཁེ་ལས་རྗེས་ལུས་ཅན་གྱི་བཟོ་རྩལ་ཐོན་སྐྱེད་སྒྲིག་ཆོས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ།གློག་བཀོལ་གྲོན་ཆུང་གི་ཚད་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པར་མི་གནོད་པའི་འོག་བརྒྱ་ཆའི་ཉི་ཤུ་མཐོ་རུ་གཏོང་བ།དཔེར་ན་ལྕགས་རིགས་བཙོ་སྦྱངས་དང་ཨར་འདམ་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་བྱུང་བའི་དྲོད་དང་དུ་བ།མཇུག་རླངས་སོགས་སྤྱད་དེ་ལུགས་མཐུན་གྱིས་གློག་ནུས་ལ་བསྒྱུར་ནུས་པ་དག་བསྡུ་བསོག་བྱས་ན་ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་དུ་བཟོ་བ་ཇེ་ཉུང་དང་གློག་ནུས་འབོར་ཆེན་ཐོབ་སྟེ་ཐོན་ཁུངས་ཡང་བསྐྱར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཕན་པ་ཆེ།

        三是合理用电,节约用电,以及将一些废弃能源转化为电能。主要是改造企业落后的工艺生产设备,使其节电率在不影响正常生产的情况下提高20%以上。充分利用如冶金钢铁行业,水泥行业等在生产过程中所产生的大量的 余热,烟气,尾气,合理采集利用将其转化为电能,既可以减少环境污染又可获得大量的电能促进能源的再利用。

        ཉི་མའི་ནུས་པ་དང་རླུང་ནུས།སྐྱེས་དངོས་སྤུས་ནུས། ཆུ་ནུས་ལྟ་བུ། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས།

        四是大力发展利用可再生资源,如太阳能、风能、生物质能、水能等。

        བཞི་ནི་བསྐྱར་གསོས་ཐོན་ཁུངས་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ།དཔེར་ན།

        日常生活中如何做到节能减排?

        ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། ང་ཚོས་འཚོ་བའི་ཞིབ་ཕྲ་རེ་རེ་དང་རང་ཉིད། ད་ལྟ་ནས་བཟུང་ཏེ་ལས་འགོ་བརྩམ་ན་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུབ་ལ་འབུད་སྐྱུར་དངོས་རོ་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ནུས།

        节能减排与我们的日常生活息息相关,只要我们从生活的细节做起、从我做起、从现在做起就能节约大量能源,减少污染物排放。

1. གློག་ཞུ་སྤར་བ།

1.照明用电

        ལག་ཞོར་གློག་སྒོ་རྒྱག་པར་མཉམ་འཇོག་དང་ནུས་ཆེ་ཐོན་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་གི་གློག་ཞུའི་ཤེལ་ཏོག་སྤྱོད་པ།ཐོན་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་གི་གློག་ཞུའི་ཤེལ་ཏོག་བསད་སྤར་བྱེད་པའི་དུས་ཟད་ཚབ་ཧ་ཅང་ཆེ། ཉེན་སེལ་ཞ་སྐུད་ལ་གནོན་སྐྱོན་ཐེབས་པའང་ཧ་ཅང་ཆེ། རབ་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་གློག་སྒོ་མ་འབྱེད།

        注意随手关灯。使用高效节能灯泡。节能灯在开关时是最耗电的,对于保险丝的损伤也是最大的,最好不要短时间内开关。

        ཉིན་དཀར་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་དགོང་མོ་མི་བསྐྱུར་བ།ལྭ་བ་བཀྲུས་པ།ལས་བྱ་འབྲི་བ་སོགས་ས་མ་རུབ་པའི་སྔོན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ། དགོང་སྔ་ལངས་དང་ནུབ་སྔ་ཉལ་བྱས་ན་ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ལ་བཟང་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ།

        白天可以干完的事不留着晚上做,洗衣服、写作业在天黑之前做完。早睡早起有利于身体健康,又环保节能。

2. ཆུ་གྲོན་ཆུང་བྱ་ཐབས།

2.节水妙招

        (1)འབྲས་བཀྲུས་པའི་ཁུ་བ་ནི་འབག་བཙོག་འདོན་བྱེད་དགའ་ཞིག་ཡིན་ལ་དཀར་ཡོལ་བཀྲུས་པ་དང་མེ་ཏོག་ལ་བླུགས་ན་ཆོག

        (1)淘米水是很好的去污剂,可以留下来洗碗或者浇花。

        (2)སྣུམ་གྱིས་ཟིན་པའི་སླ་ང་དང་སྡེར་མ་སོགས་ཐོག་མར་སྤྱད་ཟིན་པའི་གཙང་ཤོག་གིས་གཙང་ཕྱིས་བྱས་རྗེས་བཀྲུས་ན་ཆུ་དང་དུས་ཚོད་གྲོན་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད་འདག་རྫས་ཉུང་ངུ་ལས་མི་དགོས་ལ་ཆུ་ལ་ཡང་འབག་བཙོག་མི་བཟོ།

        (2)沾了油的锅和盘子要先用用过的餐巾纸擦干净,洗起来既节水省时,又可少用洗涤剂,减少水污染。

        (3)ལག་པ་དང་གཟུགས་པོ།གྱོན་པ།སྔོ་ཚོད་སོགས་བཀྲུས་པའི་ཆུ་དང་ཅུང་གཙང་བའི་ཕོར་པ་བཀྲུས་པའི་ཆུ་སོགས་ཀྱིས་སླར་ཡང་ཕྱི་རས་སོགས་བཀྲུས་ཆོག་ལ།པང་གཅལ་དང་ཆབ་ཏོག་སོགས་གཙང་བཤལ་བཏང་ཆོག

        (3)洗手、洗澡、洗衣、洗菜的水和较干净的洗碗水,都可以收集起来洗抹布、擦地板、冲马桶。

        (4)ཆུ་གང་བོ་བླུགས་ཡོད་པའི་དམ་བི་བཤང་གཞོང་གི་ཆུ་སྣོད་དུ་བཞག་ནས་ཆུ་གཏོང་ཚད་ཇེ་ཆུང་གཏོང་བ་དང་།ཡང་ན་བཤང་གཞོང་གི་ཆུ་སྣོད་ནང་དུ་སོ་ཕག་ཅིག་བཞག་ན་ཆུ་བཤལ་གཏོང་ཐེངས་ཇེ་ཉུང་དང་བཤང་གཅིའི་སྣོད་ཆས་ཀྱང་གཙང་མར་འགྱུར་སྲིད།

        (4)可以把装满水的饮料瓶放到马桶的水箱里,以减少冲水的用量。 可以在马桶水箱里放上一块砖,既可以减少每次的冲水量,也能冲干净马桶。

        (5)ལུས་པོ་འཁྲུ་བའི་དུས་སུ་ཆུ་དུས་ལྟར་འགོག་དགོས།དེ་ལྟར་བྱས་ན་དགོས་མེད་འཕྲོ་བརླགས་སུ་འགྲོ་མི་སྲིད་ལ་མི་རེས་ཐེངས་རེར་དབྱས་གཉིས་ཐན་རྫས་ཁེ98འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

        (5)洗澡用水及时关闭, 以减少不必要的浪费。这样,每人每次可相应减排二氧化碳98克。

        (6)ཆུ་གྲོན་ཆུང་གཏོང་ཐུབ་པའི་གཅུས་ཕུར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།ཆུ་ཀ་ལར་ནུས་ལྡན་གཅུས་ཕུར་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་ཆུ་གྲོན་ཆུང་ཐུབ་ཚད་ལག་སྒུལ་གཅུས་ཕུར་ལས30%གཡས་གཡོན་གྱིས་ཆེ་བ་ཡིན།

        (6)使用节水龙头, 使用感应节水龙头可比手动水龙头节水30%左右。

        (7)ཁྱིམ་ནང་དུ་ཆུ་འཛག་པ་དང་། ཤོར་བ། དོན་པ། བོར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པའི་ཆུ་ཀ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཆུ་ཏུན2དང་ལོ་གཅིག་ལ་ཆུ་ཏུན24བོར་བརླགས་སུ་འགྲོ་སྲིད།

        (7)避免家庭用水跑、冒、滴、漏 ,一个没关紧的水龙头,在一个月内就能漏掉约2吨水,一年就漏掉24吨水。 

        (8)སྣོད་ཆས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུ་བླངས་ཏེ་སྔོ་ཚོད་འཁྲུ་དགོས།སྔོ་ཚོད་ཆུ་ཀ་ལའི་འོག་ཏུ་ཐད་ཀར་འཁྲུ་བ་ལས་སྣོད་ཆས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུ་བླངས་ཏེ་བཀྲུས་ན་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེས་ལོ་ར་རེར་ཆུ་ཏུན2ཙམ་གྲོན་ཆུང་བྱ་ཐུབ།

        (8)用盆接水洗菜, 用盆接水洗菜代替直接冲洗,每户每年可节水约2吨。

3. གོན་པར་གཅེས་སྤྲས་བྱ་བའི་སྲོལ་བཟང་སྐྱོང་དགོས།

3.爱惜衣物之道

        གྱོན་གོས་སྤམ་པོ་དང་གཙང་མ། བབ་ཆགས་བཅས་མཛེས་པ་རུ་འཛིན་ལ་གཞན་དར་སྲོལ་གྱི་ཆ་ཅུང་ཙམ་རེ་ལྡན་ན་ཆོག དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་གོན་པ་དེ་དག་དང་བསྡུར་ན་སྲོལ་རྒྱུན་གྱོན་གོས་ཀྱི་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཚད་དང་སྤྱོད་ཤན་ཚད་ལྷག་ཏུ་བཟང་། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆས་དུས་གྱོན་པའི་ལྭ་བ་དང་ཁྱིམ་ནས་འདུག་དུས་ཀྱི་ནང་ལྭ་གཉིས་ཁ་འགལ་དགོས།ཡུལ་ལ་ལོག་རྗེས་ཁོད་ཆེ་ཞིང་བདེ་འཇམ་གྱི་ལྭ་བ་བརྗེ་ན་བཀྲུ་བའི་གྲངས་ཀ་ཇེ་ཉུང་དང་གཟབ་མཆོར་སྤྲོད་པའི་དུས་ཡུན་ཇེ་རིང་དུ་གཏོང་བ་མ་ཟད་དགོས་མེད་ཀྱི་ལྭ་བའང་ཉོ་མི་དགོས།

        穿衣以大方、简洁、庄重为美,加少量的时尚即可。相比那些时尚的服饰,传统衣着的保鲜度和耐用性更好。 外出时穿的正式服装和家居服分开,回家就换上宽松舒适的家居服,减少洗涤的次数,延长正装的寿命。少买不必要的衣服。

4. ཁྱིམ་སྤྱོད་གློག་ཆས་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་ངང་སྤྱོད་པ།

4.家用电器的节能使用

        གོས་འཁྲུའི་འཕྲུལ་འཁོར་དང་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་གློག་ཆས་གཞན་ཉོ་སྒྲུབ་བྱ་བའི་དུས་སུ་བློས་འགེལ་ཆོག་པའི་ནུས་ཁུངས་ཟད་གྲོན་ཆུང་བའི་རིགས་འདེམས་དགོས།གློག་ཀླད་དང་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་དུས་སུ་དུས་ལྟར་གློག་སྒོ་གཏད་ན་གློག་གྲོན་ཆུང་ཐུབ་པས་མི་ཚད་སྒར་ཁུང་གི་གློག་རྒྱུན་ཐད་ཐུག་ལས་བྱུང་བའི་མེ་སྐྱོན་འགོག་ཐུབ།བཏུང་བྱའི་འཕྲུལ་འཁོར་དང་འཁྱགས་སྒམ་སོགས་མི་སྤྱོད་པའི་དུས་སུ་དུས་ལྟར་གློག་ཁུངས་ཟིམ་སྟེ་གློག་ཁུངས་མ་འབྲེལ་བའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་དགོས།

        购买洗衣机、电视机或其他电器时,选择可靠的低耗节能产品。电视、电脑不用时及时切断电源,既节约用电又防止插座短路引发火灾的隐患。不用时关掉饮水机的电源。保持冰箱处于无霜状态。

5. ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་ཐུབ་པའི་ལུས་པོའི་སྦྱོང་བརྡར།

5.节能的健身方式

         གལ་ཏེ་རང་ཉིད་གནས་སའི་ཁང་པ་ཡི་སྡོ་སྐས་རླུང་འགྲོ་རྒྱུག་ཐུབ་ཅིང་།དཀར་ཆ་ལེགས་པ།བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་མཐུས་སྒོ་ཚང་ན་ཉིན་ལྟར་རྡོ་སྐས་འཛེགས་ཏེ་བསྐྱོད་དགོས།དེ་ལྟར་རྒྱུན་ཁྱོངས་བྱས་ན་ལུས་པོར་སྦྱོང་བརྡར་ཐེབས་པའི་དུས་མཚུངས།སེམས་པ་དང་གཤིས་ཀར་ཡང་དུས་གཅིག་ཏུ་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པ་ཡིན།

        假如所住楼房的楼梯通风采光状况良好,安全设施齐备,可以每天做爬梯运动,在节电的同时,健身、健心、健性情一次完成。

6. གད་སྙིགས་རིགས་སྒར་ཏེ་གཙང་གསེལ་བྱ་ཐབས།

6.垃圾分类处理

        གད་སྙིགས་ལ་རིགས་སྒར་བ་དེས་རྩ་ཆེ་བའི་ཐོན་ཁུངས་མང་པོ་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་ལ་གད་སྙིགས་ས་སྦས་སམ་མེ་བསྲེགས་གཏོང་བའི་ནུས་ཁུངས་ཀྱང་གྲོན་ཆུང་བྱ་ཐུབ།དཔེར་ན།ཤོག་སྙིགས་ཐད་ཀར་ཤོག་བུའི་བཟོ་གྲྭར་སྐྱེལ་ཆོག་ལ་དེ་ནས་སླར་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོགབཏུང་བྱའི་འགྱིག་དམ་དང་ཤེལ་དམ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཟོ་གྲྭར་སྐྱེལ་ཆོག་ལ་སླར་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོགཁྱིམ་སྤྱོད་གློག་ཆས་ཆེད་གཉེར་བཟོ་གྲྭར་སྐྱེལ་ན་དབྱེ་ཕྲལ་གྱིས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཆོགཁྱིམ་ནང་དུ་ཡང་རིགས་མི་འདྲ་བའི་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་དགར་ཆོག་ཏེ་དེ་དག་ལས་ཤོག་སྙིགས་དང་།འགྱིགཐུམ་སྒྲིལ་ཤོག་བུ།ཐབ་ཚང་གི་གད་སྙིགས་སོགས་དབྱེ་ན་ཆོགཉིན་ལྟར་གད་སྙིགས་ལ་རིགས་སྒར་བ་དང་འཁུ་བསྡུ་བྱེད་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡིན་པ་མ་ཟད་བུ་ཕྲུག་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གོམས་གཤིས་དང་རང་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་སྐྱོང་བྱ་བའི་ཐབས་ཞིག་གོ

        垃圾分类可以回收宝贵的资源,同时减少填埋和焚烧垃圾所消耗的能源。例如,废纸被直接送到造纸厂,用以生产再生纸;饮料瓶、罐子和塑料等也可以送到相关的工厂,成为再生资源;家用电器可以送到专门的厂家,进行分解回收。家里可以准备不同的垃圾袋,分别收集废纸、塑料、包装盒、厨余垃圾等。每天进行垃圾分类和回收,不仅是我们应尽的责任,也有利于培养孩子爱护环境的习惯和自觉性。

7. ཟོག་ཉོའི་ཁུག་མ་རང་གིས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའམ་སྤོས་འཇུག་ཁུག་མ་ཡང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས།

7.自备购物袋或重复使用塑料袋购物

        སྤོས་འགྱིག་གི་རྒྱུ་ཆ་ནི་གཙོ་བོ་རྡོ་སོལ་དང་རྡོ་སྣུམ།རང་བྱུང་སོལ་རླངས་སོགས་གཏེར་དངོས་ནུས་ཁུངས་ཡིན། སྤོས་འཇུག་ཁུག་མར་གྲོན་ཆུང་བྱེད་པ་ནི་སའི་གོ་ལའི་ནུས་ཁུངས་ལ་གྲོན་ཆུང་བྱེད་པ་དང་གཅིག་འདྲ་ཡིན། རང་རྒྱལ་ནས་ལོ་རེར་སྤོས་འགྱིག་འདོར་ཚད་ཏུན་ཁྲི་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་ཡོད། སྤྱད་རྗེས་གཡུག་བཞག་པའི་སྤོས་འགྱིག་ཁུག་མ་དེ་དག་གིས་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཆུད་ཟོས་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་མ་ཟད་གར་སྙིགས་ཀྱི་ཚབ་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།

        塑料的原料主要来自不可再生的煤、石油、天然气等矿物能源,节约塑料袋就是节约地球能源。我国每年塑料废弃量超过一百万吨,用了就扔的塑料袋不仅造成了资源的巨大浪费,而且使垃圾量剧增。

8. གང་ཐུབ་ཀྱིས་དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་གྱི་དངོས་ཟོག་ཉོ་བ།

8.尽量购买季节性的食品

         རང་ས་གྲུ་བཞིས་རང་ཁ་གསོ་ཞེས་པ་ལྟར་ས་གནས་དེ་གའི་ཟས་རིགས་ནི་གནས་དེ་ན་འཚོ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པར་འཚམས།རང་ས་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་རྣམས་བཟོ་བཅོས་དང་ཉམས་བཟོ་བྱ་བར་སྟབས་བདེ་ཞིང་རིན་གོང་དམའ།དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་གྱི་ཟས་རིགས་དག་ནི་དངོས་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་དང་ཆེས་འཚམས་པའི་རང་བྱུང་སྐྱེ་ཁམས་འོག་འབྲས་བུ་སྨིན་སྟབས་འཚོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་སྐྱེ་འདེད་སྨན་སྣའི་སྦྱོར་རྟ་བྱས་པ་ཡང་ཉུང་། དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་མིན་པའི་ཟས་རིགས་དག་ནི་རིན་གོང་མཐོ་ལ་འཚོ་བཅུད་ཞན་པ་མ་ཟད།ཞིང་སྨན་དང་རྫས་ལུད། སྐྱེ་འདེད་དངོས་པོ་སོགས་སྦྱོར་རྟ་བྱས་སྟབས་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཆེ།

        一方水土养一方人,本地的食品最适合当地人食用。本地生产的其他商品,维修保养方便且成本低廉。季节性的食品是在最适宜该物种生长的自然生态下成熟的,最富营养,同时也少有各种催生的添加品。而反季节食品不仅价格贵而且营养较少,添加的农药、化肥和催生剂也危害健康。

9. ཐེངས་གཅིག་ཅན་གྱི་ཐོན་རྫས་མི་སྤྱོད་པ།

9.少用一次性制品

        ཐེངས་གཅིག་ཅན་གྱི་གསོལ་ཆས། སོ་ཤད། ཆར་ལྭ། བྱང་སྨྱུག…… སོགས་ཀྱིས་མི་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་ཡང་སྐྱེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་བཟོས་སྲིད། དེ་ཚོས་སའི་གོ་ལའི་ཐོན་ཁུངས་གི་ཟད་གྲོན་ཇེ་མྱུར་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད་གད་སྙིགས་མང་པོས་ཁོར་ཡུག་ལ་འབག་བཙོག་བཟོས།ཐེངས་གཅིག་ཅན་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི200ཡི་ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ཟད་གྲོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱིན་ཡོད།

        一次性餐具、一次性牙刷、一次性雨衣、一次性签字笔……一次性用品给人们带来了短暂的便利,却给生态环境带来了灾难。它们加快了地球资源的耗竭,所产生的大量垃圾造成环境污染。以一次性筷子为例,需要损耗200万平方米的森林资源。

10. ཐུམ་རྒྱབ་པ་ཚབ་ལས་འགལ་བའི་དངོས་པོ་མི་ཉོ་བ།

10.不购买过度包装的产品

        ཐུམ་རྒྱབ་པ་སྟབས་བདེ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཉོ་དགོས།འདི་ལས་ཐུམ་རྒྱབ་པའི་ཐོན་སྐྱེད་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནུས་ཁུངས་ཉུང་ངུ་ཟད་གྲོན་དུ་སོང་བ་མཚོན་ཐུབ།ཕར་སྐྱེལ་ཚུར་འོང་གི་གད་སྙིགས་ཀྱིས་ས་འོག་མི་ཁེབས་པ་དང་འཛད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཁུར་བོ་ཡང་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་།

        注意购买包装简单的产品,这代表在包装的生产过程中,消耗了较少的能量。减少了送往垃圾填埋地的垃圾,也减少消费者的经济负担。

11. ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་གི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་ལྭ་བ་བཀྲུ་བ།

11.采用节能方式洗衣

        (1)ཟླ་རེར་ཐེངས་གཅིག་ལ་ལག་པས་ལྭ་བ་བཀྲུས་པ།དངོས་པོའི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚབ་ཇེ་མཐོ་རུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་འཁྲུས་གཞོང་ནི་ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་དུ་གྱུར་ཡོད།འཁྲུས་གཞོང་གི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་སྟབས་བདེ་གང་མང་བསྐྲུན་པ་བདེན་ཡང་ལྭ་བ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་བཀྲུས་ཀྱང་ཆུ་དང་གློག་མང་པོ་ཞིག་ཆུད་ཟས་སུ་གཏོང་སྲིད།

        (1)每月手洗一次衣服。 随着人们物质生活水平的提高,洗衣机已经走进千家万户。虽然洗衣机给生活带来很大的帮助,但只有两三件衣物就用机洗,会造成水和电的浪费。

        (2)ལོ་རེར་འདག་ཕྱེ་ཁེ་སྟོང1རེ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ། འདག་ཕྱེ་ནི་འཚོ་བའི་དགོས་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཁྲོད་རྒྱུན་དུ་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།ལུགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ན་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་བྱེད་ཐུབ།

        (2)每年少用1千克洗衣粉 。洗衣粉是生活必需品,但在使用中经常出现浪费。合理使用就可以节能减排。 

12. འབྲུ་རིགས་ཆུད་ཟས་སུ་མི་གཏོང་བར་གྲོན་ཆུང་བྱེད་པ།

12.减少粮食浪费

        སྡེར་མའི་ནང་གི་འབྲུ་རྡོག་རེ།། དཀའ་སྤྱད་ལས་བྱུང་སུ་ཡི་ཤེས།། འོན་ཀྱང་ད་བར་འབྲུ་རིགས་ཆུད་ཟས་སུ་བཏང་པ་སྔར་བཞིན་ཚབས་ཆེ།གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཆ་སྙོམས་མི་རེའི་ལོ་རེར་འབྲུ་རིགས་ཆུད་ཟས་སུ་གཏོང་ཚད་སྟོང་ཁེ0.5ཡི་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཚེ།ལོ་རེར་ཚབ་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཏུན་ཁྲི་24གྲོན་ཆུང་བྱས་ཡོད་ལ་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཀྱི་འབུད་སྐྱུར་ཏུན་ཁྲི་61གི་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད།

        “谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,可是现在浪费粮食的现象仍比较严重,如果全国平均每人每年减少粮食浪费0.5千克,每年可节能约24万吨标准煤,减排二氧化碳61万吨。

13. ཕྱུགས་ལས་ཐོན་རྫས་གྲོན་ཆུང་བྱ་དགོས།

13.减少畜产品浪费

        གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་སོ་སོས་ལོ་རེར་དམར་ཟས་ཆུད་ཟས་སུ་གཏོང་ཚབ་ཁེཡི་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ན་ལོ་རེར་ཚབ་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན་ཁྲི36གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ།དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཀྱི་གཏོང་ཚབ་ཏུན་ཁྲི91གི་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

        如果全国平均每人每年减少肉食浪费0.5千克,每年可节能约36万吨标准煤,减排二氧化碳91万吨。

14. ཆང་ཚད་དང་རན་པར་འཐུང་བ།

14.饮酒适量

        (1)དབྱར་དུས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་པོར་མི་རེས་ཟླ་རེར་སྦི་རག་དམ་བི་གཅིག་རེ་མ་འཐུང་ནའང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལྟོས་ན་ལོ་རེར་ཚབ་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན་ཁྲི30ལྷག་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ།དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་གཏོང་ཚབ་ཏུན་ཁྲི78ཀྱི་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་སྲིད།

        (1)夏季三个月每人每月少喝一瓶啤酒 ,从全国范围来看,每年可节能约30万吨标准煤,减排二氧化碳78万吨。

        (2)གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི“ཆང་རྐྱལ”དུང་ཕྱུར2ཀྱིས་ཆ་སྙོམས་མི་རེས་ཟླ་རེར་ཁེ500ཡི་ཆང་འཐུང་ཚབ་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ན་ལོ་རེར་ཚབ་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན་ཁྲི100ལྷག་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་གཏོང་ཚབ་ཏུན་ཁྲི240ཡི་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

        (2)如果全国2亿“酒民”平均每人每月少喝0.5千克,每年可节能约100万吨标准煤,减排二氧化碳240万吨。

15. དུ་བ་ཉུང་ཉུང་འཐེན་པ།

15.减少吸烟

        ཐ་མག་འཐེན་ན་བདེ་ཐང་ལ་གནོད། ཤོག་དུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱིས་ནུས་ཁུངས་ཟད་གྲོན་བྱེད། གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དུ་མཁན་དུང་ཕྱུར3.5ཡིས་ཉིན་རེར་ཐ་མག་རྐང་གཅིག་རེའི་འཐེན་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཀྱིན་ན་ལོ་རེར་ཚབ་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན་ཁྲིཡི་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ།དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་གཏོང་ཚད་ཏུན་ཁྲིགྱི་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ།

        吸烟有害健康,香烟生产还消耗能源。如果全国3.5亿烟民1天少抽1支烟,那么每年可节能约5万吨标准煤,减排二氧化碳13万吨。

16. ཞིང་གྲོང་གི་སྡོད་ཁང་ལ་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་གི་གྱོ་མོ་སྤྱོད་པ།

16.农村住宅使用节能砖

        སོ་ཕག་དང་བསྡུར་ན་གྱོ་མོ་ལ་ས་དང་ནུས་ཁུངས་སོགས་གྲོན་ཆུང་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་མ་ཟད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བཟོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཆ་གསར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཞིང་གྲོང་ནས་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་གི་གྱོ་མོ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བཏང་ན་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་མདུན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་གི་གྱོ་མོ་སྤྱད་དེ་ཞིང་གྲོང་གི་སྡོད་གནས་ཤིག་ལས་ན་ཚབ་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན5.7ལྷག་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ། དུས་མཚུངས་སུ་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཀྱི་གཏོང་ཚད་ཏུན14.8ཀྱི་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ།གལ་ཏེ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་གྲོང་ནས་ལོ་རེར10%ཡི་གཞི་གསར་འཛུགས་བསྐྲུན་ལ་གྱོ་མོ་སྤྱད་ན་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཚད་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན་ཁྲི860ལྷག་གྲོན་ཆུང་དང་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཀྱི་གཏོང་ཚད་ཏུན་ཁྲི་2212ཀྱི་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་སྲིད།

        与粘土砖相比,节能砖具有节土、节能等优点,是优越的新型建筑材料。在农村推广使用节能砖,具有广阔的节能减排前景。使用节能砖建1座农村住宅,可节能约5.7吨标准煤,相应减排二氧化碳14.8吨。如果我国农村每年有10%的新建房屋改用节能砖,那么全国可节能约860万吨标准煤,减排二氧化碳2212万吨.

17. ཞིང་གྲོང་གི་སྡོད་ཁང་ལ་ཉི་མའི་ནུས་པས་དྲོད་གཏོང་བ།

17.农村住宅使用太阳能供暖

        ཉི་མའི་ནུས་པ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་གནད་ཆེ་སའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་གཙང་མ་ཡིན།ཞིང་གྲོང་གི་སྡོད་གནས་ཤིག་ལ་གཞན་དབང་རང་བཞིན་གྱི་ཉི་མའི་ནུས་པས་དྲོད་བཏང་ན་ལོ་རེར་ཚད་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན0.8ལྷག་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་གཏོང་ཚབ་ཏུན14.8ཀྱི་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ།གལ་ཏེ་ཞིང་གྲོང་ནས་ལོ་རེར་གཞི་གསར་འཛུགས་བསྐྲུན10%ལ་གཞན་དབང་རང་བཞིན་གྱི་ཉི་མའི་ནུས་པས་དྲོད་བཏང་ན།རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཚབ་ལྡན་གྱི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏུན་ཁྲི120གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ།དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་གཏོང་ཚད་ཏུན་ཁྲི308ཀྱི་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ།

        太阳能是我国重点发展的清洁能源。一座农村住宅使用被动式太阳能供暖,每年可节能约0.8吨标准煤,相应减排二氧化碳2.1吨。如果我国农村每年有10%的新建房屋使用被动式太阳能供暖,全国可节能约120万吨标准煤,减排二氧化碳约308万吨.

18. ཤོག་བུ་བཀོལ་སྤྱོད་ལུགས་མཐུན་བྱེད།

18.合理利用纸张

        (1)སློབ་དེབ་ཡང་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ།སློབ་དེབ་སྤྱོད་ཚད་ཆེ་བའི་རིམ་པ་གཅིག་གིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་དེའི་རྗེས་མའི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ན་འགྲོ་གྲོན་མང་པོ་ཞིག་གྲོན་ཆུང་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུའང་གཏོང་ཐུབ།

        (1)重复使用教科书 。教科书用量大,一级用后留给下一级使用,能节约不少的开支,又能节能减排。

        (2)ཤོག་བུའི་རྒྱབ་ངོས་གཉིས་ལ་ལྕགས་པར་དང་བསྐྱར་དཔར།ཤོག་བུའི་རྒྱབ་ངོས་གཉིས་ལྕགས་པར་དང་བསྐྱར་དཔར་བྱས་ན་འགྲོ་སྒོ་ཇེ་ཉུང་གཏོང་ལ་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་ཀྱང་གཏོང་ཐུབ།

        (2)纸张双面打印、复印, 纸张双面打印,复印,既可以减少费用,又可以节能减排。

        (3)གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆས་དང་དུས་དེབ་ཀྱིས་པར་སྐྲུན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ།གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི5%ཡི་པར་སྐྲུན་དཔེ་དེབ་དང་དུས་དེབ།ཚགས་དེབ་སོགས་གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ན་ལོ་རེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཤོག་བུ་ཏུན་ཁྲི26དང་ཏུན་ཁྲི33.1གི་ཚད་ལྡན་རྡོ་སོལ་གྱི་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་བྱེད་པ་དང་།དེ་ཆབས་ཅིག་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཏུན་ཁྲི་85.2ཡི་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

        (3)用电子书刊代替印刷书刊, 如果将全国5%的出版图书,期刊,报刊用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。

19. ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་སྐྱོད་པ།

19.以节能方式出行

        ལྕགས་རྟ་བཞོན་པ་འམ་ཡང་ན་རྐང་ཐང་གིས་རླངས་འཁོར་སྐོར་ནས་ཕྱིར་སྐྱོད་པའི་ཚབ་བྱས་ན་ལུས་ཕུང་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་ལ་ནུས་ཁུངས་གྲོང་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་ཀྱང་གཏོང་ཐུབ།ཐག་རིང་དུ་འགྲོ་བར་གང་ཅི་ཐུབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ལ་བསྡད་ན་སྟབས་བདེ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་ཡང་བྱེད་ཐུབ།

        骑自行车或步行代替驾车出行既锻炼身体,又能节能减排。长途出行尽量坐公共交通工具既省事,又节能。

        ཟླ་རེ་རེའི་ནང་ཉིན་གཅིག་ལ་རླངས་འཁོར་མ་བསྐོར་ན་རླངས་འཁོར་རེ་རེས་ལོ་རེར་ཕལ་ཆེར་སྣུམ་བྲེ44གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཁེ98ཀྱི་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒེར་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་སྦྱིན་བདག་དག་གིས་འདི་ལྟར་སྒྲུབ་སྲིད་ན་ལོ་རེར་ཕལ་ཆེར་སྣུམ་བྲེ་དུང་ཕྱུར6གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཏུན་ཁྲི150ཡི་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

        每月少开一天车,每车每年可节油约44升,相应减排二氧化碳98千克。如果全国私人轿车的车主都做到,每年可节油约6亿升,减排二氧化碳约150万吨。

        20. བརྙན་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་ལུགས་མཐུན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ།

        20.合理使用电视机

        (1)ཉིན་རེར་དུས་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་རིང་ལ་བརྙན་འཕྲིན་མ་བཏང་ན་བརྙན་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་རེ་རེས་ཕལ་ཆེར་གློག་རྡུལ་ཏུའུ20གྲོན་ཆུང་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཁེ19.2ཀྱི་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

        (1)每天少开半小时电视,每台电视机每年可节电约20度,相应减排二氧化碳19.2千克。

        (2)བརྙན་ཤེལ་གསལ་ཚད་ཇེ་དམའ་གཏོང་དགོས།བརྙན་ཤེལ་གསལ་ཚད་འབྲིང་བར་བཞག་ན་ཆེ་བཟང་བོའི་མཐོང་ཚོར་ཕན་ནུས་གྲུབ་ལ་གློག་ཡང་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བརྙན་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་རེ་རེས་ལོ་རེར་ཕལ་ཆེར་གློག་ཚད་ཏུའུ5.5གྲོན་ཆུང་བྱ་ཐུབ་ལ།དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཁེ་5.3གསུམ་གྱི་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

        (2)调低电视屏幕亮度。将电视屏幕设置为中等亮度,既能达到最舒适的视觉效果,还能省电,每台电视机每年的节电量约为5.5度,相应减排二氧化碳5.3千克。

21. ཉི་གློག་གིས་ཆུ་སྐོལ་བ།

21.用太阳能烧水

        ཉི་གློག་ཆུ་སྲོ་ཆས་ཀྱི་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ལ་ཁོར་ཡུག་ཀྱང་སྲུང་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཡུན་རིང་། སྨི་གྲུ་བཞི་མ1གི་ཉི་གློག་ཆུ་སྲོ་ཆས་ཀྱིས་ལོ་གཅིག་ལ་ཁེ120ཚད་ལྡན་རྡོ་སོལ་གྱི་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་ལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་308ཀྱི་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་གཏོང་ཐུབ།

        太阳能热水器既节能又环保,而且使用寿命长。1平方米的太阳能热水器1年节能120千克标准煤,相应减少二氧化碳排放308千克。

22. ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་གི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟ་མ་གཡོས་སྦྱོར་བྱེད་པ།

22.采用节能方式做饭

        (1)འབྲས་མ་བཙོས་པའི་སྔོན་དུ་འབྲས་བཀྲུས་དགོས་པ་མ་ཟད་སྐར་མ་བཅུ་ལ་ཆུ་ནང་དུ་སྦངས་དགོས།

        (1)煮饭提前淘米,并浸泡十分钟。

        (2)གང་ཅི་ཐུབ་ཀྱི་དུད་སྣུམ་རྔུབ་ཆས་སྟོང་འཁོར་མི་རྒྱག་པ་བྱེད་དགོས།

        (2)尽量避免抽油烟机空转。

        (3)ཕྲ་རླངས་ཐབ་ཀ་རླངས་ཐབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་བཟའ་ཆས་དྲོད་གཏོང་བ།

        (3)用微波炉代替煤气灶加热食物。

        (4)གློག་ནུས་གྲོན་ཆུང་གི་སླ་ང་འདེམ་དགོས།

        (4)选用节能电饭锅。

23. གྲོང་གསེབ་ནས་རྫབ་རླངས་རྫིང་བུ་ཁྱབ་གདལ་དུ་བཏང་བ།

23.在农村推广沼气

        གྲོང་གསེབ་ནས་རྫབ་རླངས་རྫིང་བུ་ཁྱབ་གདལ་བཏང་ན་ཟོག་རོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ལ་ནུས་ཁུངས་གྲོན་ཆུང་དང་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་ཡང་གཏོང་ཐུབ།སྨི་ལྷམ་པ་8-10གྱི་གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་སྤྱོད་རྫབ་རླངས་རྫིང་བུ་ཞིག་སྐྲུན་པར་ལོ་གཅིག་གི་ཚད་ལྡན་རྡོ་སོལ་ཏུན1གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཏུན་ག1.5འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་གཏོང་།

        在农村推广沼气池,既可废物利用,又能节能减排。建一个8~10立方米的农村户用沼气池,一年可节约标准煤1吨,相应减排二氧化碳1.5吨。

24. ཧུར་ཐག་ངང་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་སྡོང་འཛུགས་བྱ་བར་ཞུགས་པ།

24.积极参加全民植树

        རྩ་འདེབས་པ་དང་སྡོང་བོ་བཙུགས་ན་ཁོར་ཡུག་མཛེས་བར་བཟོ་ལ་ས་ཆུ་ཤོར་བ་ཡང་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ད་རུང་མཁའ་དབུགས་ཁྲོད་ཀྱི་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ལེན་ཐུབ། ཤིང་སྡོང་གཅིག་གིས་ལོ་གཅིག་ལ་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་སྟོང་ཁེ18.3ལེན་ཐུབ་པ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཚད་འདྲ་བའི་འབུད་སྐྱུར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར3.9ཡི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ལོ་རེར་ཤིང་སྡོང་གཅིག་བཙུགས་ན་ལོ་རེ་རེར་དབྱང་གཉིས་ཐན་རྫས་ཏུན་ཁྲི་734ལེན་ཐུབ།།

        种草种树,既能美化环境,又能防止水土流失,还能吸收空气中的二氧化碳。1棵树1年可吸收二氧化碳18.3千克,相当于减少了等量二氧化碳的排放。如果全国3.9亿户家庭每年都栽种1棵树,那么每年可多吸收二氧化碳734万吨。