མགོ་ཤོག  > ཚན་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་སློབ་གསོ། > སོ་སྲིན།

  སོ་སྲིན།  

སོ་སྲིན།

 1. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 2. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 3. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 4. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 5. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 6. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 7. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 8. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 9. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 10. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།
 11. སོ་སྲིན།

          སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན།

གཅིག ཅི་ཞིག་ལ་སོ་སྲིན་ཟེར།

一、什么是龋齿

        སོ་སྲིན་ནི་སོ་ལ་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་དལ་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། སོ་སྲིན་ ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་རིགས་ཨང་གསུམ་པར་བཀོད། དེ་ཡང་སྐྲན་ནག་དང་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་འོག་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པས།མི་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཆེན་མི་བྱེད་པ་རེད།།

        龋齿俗称蛀牙、虫牙。是牙齿在以细菌为主的多种因素影响下发生慢性进行性破坏的疾病。龋病是人类的常见病多发病之一,被世界卫生组织列为影响人类健康的第三大疾病,仅次于恶性肿瘤和心血管疾病。由于其病程进展缓慢,在一般情况下不危及患者生命,因此不易受到人们的重视。

གཉིས། སོ་སྲིན་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་དག་ཡོད།

二、龋齿的原因有哪些?

        1.འབུ་ཕྲའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་སོ་ནད་བྱུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་རེད།འབུ་ཕྲ་ནི་གཙོ་བོ་སོ་དྲི་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་ཐོག་ཏུ་འབྱར་ཡོད། ཟས་ཐེངས་རེ་ཟོས་རྗེས།སོ་ཐོག་གི་འབུ་ཕྲ་དེ་དག་ཟས་ནང་གི་མངར་ཆའམ་ཡང་ན་བྱིང་ཕྱེ་དང་རྫས་འགྱུར་གྱི་བྱེད་ནུས་བྱུང་སྟེ་སོ་རུལ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱུར་གཤིས་དངོས་རྫས་ཆགས། ཡུན་རིང་པོ་སོང་ན་སོའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་གཏོར་བརླག་བྱས་ནས་སོ་ལ་བུ་ག་བྱུང་།

        1.细菌因素:是龋病发生的必要条件,细菌主要是借助牙菌斑粘附于牙面。每次进食后,牙菌斑中的这些细菌会和食物中的糖分或淀粉发生化学作用产生腐蚀牙齿的酸性物质,久而久之牙齿的硬组织便会破坏,形成牙洞即蛀牙。

        2.རྟེན་གཞིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་སོའི་ཕུང་གྲུབ་ཆགས་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་དང་།ཁ་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ།མཆིལ་མ་ཉུང་བ་བཅས་འདུས།

        2.宿主因素:包括牙齿组织结构缺陷、不良口腔环境、唾液减少或不足。

        3.བཟའ་བཏུང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་བཟའ་བཏུང་ནང་གི་མངར་ཆའམ་ཐཱན་ཆུ་འདྲེས་འགྱུར་རྫས་འཐུང་བ་མང་བ་ལ་ཟེར། མངར་ཆ་དེ་འབུ་ཕྲར་ཞུགས་རྗེས།འབུ་ཕྲའི་ནང་གི་སོ་རུལ་བྱེད་འབུ་ཕྲས་མངར་ཆ་དེ་སྐྱུར་རུ་བཅུག་ནས་སྐྱུར་གཤིས་དངོས་རྫས་བྱུང་། སྐྱུར་གཤིས་དངོས་རྫས་དེ་དག་སོ་ཐོག་ཏུ་འབྱར་ནས་སོའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་གནོད་པ་བཟོས་ཏེ་རུལ་ནད་བྱུང་། སོ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་སུ།དྲོས་ཇ་དང་དགུང་ཇའི་བར་དང་།ཉལ་ཁར་ཀ་ར་ཟོས་ན་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

        3.饮食因素:指饮食中糖或者碳水化合物的摄入过多。糖进入菌斑,菌斑内的致龋菌使糖发酵,产生酸性物质,这些酸性物质停留在牙面,将牙齿硬组织溶解破坏而产生龋病。在牙齿发育期间、两餐之间及临睡前吃糖更为有害。

        4. དུས་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།རུལ་ནད་བྱུང་བ་དང་དེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་ནི་ཡུན་རིང་གི་གོ་རིམ་ཞིག་རེད། ཐོག་མའི་རུལ་ནད་དང་རུལ་བུག་འབྱུང་བར་ལོ1.5-2དགོས་པས། རུལ་བཟོ་འབུ་ཕྲ་དང་། སྐབས་འཕྲོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག ཤེས་སླའི་རྟེན་གཞི་བཅས་དུས་མཉམ་དུ་གནས་ཀྱང་། རུལ་ནད་འཕྲལ་དུ་འབྱུང་མི་སྲིད། རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་གསུམ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གནས་ན་ད་བཟོད་རུལ་ནད་འབྱུང་།

        4. 时间因素:龋病的发生和发展是一个相当慢长的过程,从初期龋到形成龋洞一般需1.5-2年,因此即使致龋细菌、适宜的环境和易感宿主同时存在,龋病也不会立即发生,只有上述三个因素同时存在相当长的时间,才可能产生龋坏。

གསུམ། སོ་སྲིན་གྱིས་གནོད་པ་ཅི་ཞིག་བཟོ་ཐུབ།

三、龋齿有什么危害?

        ནད་བྱུང་བའི་དང་ཐོག་སོ་རུལ་སའི་ཁ་དོག་དང་དྭངས་ཚད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ནས། མདོག་དཀར་པོ་དང་།ཁམ་མདོག ཁམ་ནག་ཏུ་གྱུར།སྐབས་དེར་ནད་རྟགས་ཅི་ཡང་མེད།

        在发病早期,牙齿龋坏部位发生颜色和透明度的变化,成白色粉笔样、黄褐色或黑褐色,此期无症状。

        ཁག་འབྱེད་གཏོར་བརླག་མུ་མཐུད་དུ་བྱས་པ་དང་བསྟུན་ནས། སྲ་འཐས་ཀྱི་སོའི་ཕུང་གྲུབ་མཉེན་མོར་གྱུར།མཐར་གཏིང་ཚད་མི་འདྲ་བའི་བུ་ག་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཟས་རིགས་སྐྱུར་མངར་འཁྱག་རིགས་ཅན་ཟོས་ན་སོ་ན་བ་རེད།

        随着分解破坏的不断进行,坚硬的牙体组织变得松软、最终形成不同深度的龋洞。此时进食酸、甜、冷或热的食物可引起牙齿疼痛。

        ནད་འགྱུར་དེས་མུ་མཐུད་དུ་གཏིང་ཟབ་སའི་སོའི་རྐང་མར་རུལ་ནས། སོའི་རྐང་མར་ལ་མྱུར་དུ་གཉན་ཚད་འབྱུང་དུ་བཅུག་ན། རང་བྱུང་ཅན་དང་དུས་སྐབས་ཅན་གྱི་སོ་ན་བ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཟས་རིགས་འཁྱག་པ་དང་ཚ་བ་ཟོས་པ་དང་། ཡང་ན་དགུང་མོར་ན་བ་དེ་ཇེ་དྲག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

        当病变继续向深部发展波及牙髓时,引起牙髓的急性炎症,出现自发性的、阵发性的牙痛,遇冷热刺激或在夜间时疼痛加重。

        གཉན་ཚད་དེས་གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་སོ་རྩའི་འཁོར་ཡུག་རུལ་པར་བྱས་ན། སོ་རྙིལ་དང་ངོ་གདོང་ལ་སྐྲངས་པ་དང་ན་བ་འབྱུང་དུ་འཇུག་སྲིད། ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན་མ་མགལ་རུས་པའི་གཉན་ཚད་འབྱུང་བ་དང་། ཐ་ན་ལུས་ཧྲིལ་བོར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན།

        当炎症进一步扩散到牙根周围时,还可引起牙床和面部的肿痛,严重的可导致颌骨骨髓炎,甚至影响全身健康。

        སོ་སྲིན་བུ་ག་ཇེ་ཆེར་གྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས། མཇུག་མཐར་སོ་མི་འབལ་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་ནས་འཆའ་བའི་དབང་པོའི་ཆ་ཚང་ལ་གཏོར་བརླག་བཏང་བ་དང་། འཇུ་ནུས་ཇེ་ཉམས་སུ་གྱུར་ནས། ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན།

        随着牙齿龋洞的增大,最终可能牙齿不得不被拔除,从而破坏了咀嚼器官的完整性,减弱消化功能,影响全身健康。

བཞི། སོ་སྲིན་བྱུང་ན་ཐབས་ཅི་ཞིག་བཀོལ།

四、得了龋齿怎么办?

        སོ་སྲིནཀྱི་སྔ་དུས་ནད་རྟགས་མངོན་གསལ་མེད་ལ། བུ་ག་ལ་ཟས་རིགས་འཁྱག་པ་དང་ཚ་བ། སྐྱུར་བ། མངར་བ་བཅས་ཟོས་དུས། སོ་ལ་སྐྱུར་ན་བའི་ཚོར་བ་འབྱུང་བ་རེད། གོང་གི་ནད་རྟགས་བྱུང་དུས། སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་ལ་བསྟེན་དགོས།

        龋病早期症状不明显,有洞形成时在遇冷、热、酸、甜时,牙齿有酸痛感,凡有以上症状时,就应到医院就诊。

        ནད་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནོར་འཕྲུལ་གྱིས་སོ་ན་བ་ཆེ་དྲགས་ན། སོ་ཚབ་འཛུགས་མི་རུང་པར་བསམས་ནས། རྟག་པར་དལ་འགོར་བྱས་ཏེ། སྨན་བཅོས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ཤོར། སོ་ན་བ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་ན་དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་པ་ལ་བསྟེན་པ་དང་། སོ་ན་བའི་རིགས་གང་ཡིན་རུང་དུས་སྔ་མོར་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་རེད།

        有的病人错误地认为牙痛厉害时不能补牙,往往拖延,失去最好的治疗机会。越痛越应及时治疗,任何牙痛均应早治。

        སོ་ཚབ་འཛུགས་པ་དེ་ནི་སོ་སྲིན་སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་ཐབས་གཙོ་བོ་ཡིན། ནད་པ་མང་པོ་སོར་བུ་ག་བརྟོལ་པར་སྐྲག་པས། སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་དུས་་ཚོད་དལ་འགོར་བྱས། སྨན་བཅོས་ལས་དོན་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས། མིག་སྔར་སྨན་ཁང་མང་ཆེ་བས་སྔོན་ཐོན་ཅན་གྱི་མྱུར་མགྱོགས་སྒྲོ་གཤོག་འཕྲུལ་འཁོར་བཀོལ་བར་མ་ཟད། ད་དུང་སོར་བུ་ག་འབིག་དུས་སྨན་ཆུ་གཏོར་ཆས་བཀོལ་བས། ན་བའི་ཚོར་བ་ཕལ་ཆེར་མེད། སྨན་པས་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་ནད་པར་སྦྲིད་སྨན་བབརྒྱབ་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ་རེད། སོ་ཚབ་བཙུགས་རྗེས་དུས་ཚོད2འགོར་རྗེས་ད་གཟོད་ཟས་རིགས་ཟ་ཆོག སོ་ཚབ་བཙུགས་རྗེས་ན་བ་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་མི་བདེ་ན། ཕྱི་ཉིན་ཡང་སྨན་ཁང་དུ་སོང་ནས་སྨན་པ་ལ་བསྟེན་དགོས།

        补牙是治疗龋病的主要治疗方法,很多病人怕钻牙的酸痛感,因而延误治疗。随着医疗事业的发展,目前一般医院均用先进的高速涡轮机,钻牙时有水喷雾,很少有酸痛感,对特别敏感的病人,医生还可以打麻药后再治疗。补牙后2小时才能吃东西,补牙后如发现疼痛或不适,次日应去医院复诊。

སོ་སྲིན་ལ་ཅི་ལྟར་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས།

如何预防龋齿

        1. སོ་སྲིན་ལ་ཅི་ལྟར་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། ཁའི་འཕྲོད་བསྟེན་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་དགོས།

        1.如何预防龋齿?——养成良好的口腔卫生习惯

        ནངས་དགོང་སོ་བཀྲུ་བ་དང་ཟས་ཟོས་རྗེས་ཆུས་ཁ་བཤལ་་ནས།སོ་སྲུབས་ལ་ཤ་དང་ཚལ་སོགས་མི་འཛུལ་པ་དང་སོ་ལ་སོ་དྲི་མི་ཆགས་པར་བྱེད་དགོས། ལྷག་པར་མ་ཉལ་གོང་དུ་སོ་འཁྲུད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའོ།ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལ་ཟས་བྱིན་རྗེས། མཛུབ་མོར་སེང་རས་གཙང་མ་དཀྲིས་ནས་ཆུ་དྲོད་དུ་བསྒྲེས་རྗེས་ཕྲུ་གུའི་སོ་བཀྲུས་ན། ཕྲུ་གུའི་ནུ་སོ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ། བྱིས་པས་སོ་འཁྲུད་དུས་ཐོག་མར་ཁྱིམ་བདག་གིས་རོགས་རམ་བྱེདདགོས་ལ། དེའི་རྗེས་སུ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་སོ་འཁྲུད་སྟངས་ཤེས་དགོས།

        做到早晚刷牙,饭后漱口,尤其是睡前刷牙更为重要,以减少食物残渣的存积和发酵,减少牙菌斑的形成。对于婴儿期的孩子,母亲应在每次喂养后,将食指用清洁的纱布包好,蘸温开水擦洗孩子的牙面,以保护新萌出的乳牙,幼儿可先由家长帮着刷牙,以后逐渐掌握正确的刷牙方法。

        2. སོ་སྲིནཅི་ལྟར་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བཟའ་ཆས་གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།

        2.如何预防龋齿?——注意调整饮食结构

        ཀ་ར་ནི་སོ་སྲིན་འབྱུང་བའི"གནོད་རྐྱེན"ཡིན་པ་ཚང་མས་ཤེས། སོ་སྲིན་འབྱུང་བ་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་ཀ་ར་ཟ་ཚད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས། ཟས་རིགས་རྩུབ་ཞིབ་སྙོམས་པོར་བསྲེ་དགོས་པ་དང་། ཚི་སྣ་འདུས་པའི་ཚོད་མ་དང་སིལ་ཏོག་སོགས་འོས་འཚམ་ཞིག་ཟ་དགོས། བྱིས་པ་ལ་མཚོན་ན། ཟས་བཅུད་འོས་འཚམ་ཞིག་ཡིན་པར་མཉམ་འཇོག་དགོས། ལྷག་པར་ལིན་དང་ཀའེ། འཚོ་བཅུད་སོགས་འདུས་པའི་ཟས་རིགས་མང་པོ་ཟ་འོས་པ་རེད། དཔེར་ན་སྲན་སེར་དང་སྲན་རིགས་བཟོས་ཆསདང་། རུས་པའི་ཤ་ཁུ། ཧའེ་ཏའེ། འོ་མ། ཚོད་མ་དང་སིལ་ཏོག་གསར་བ་ལ་སོགས་པའོ།། ཟས་རིགས་དེ་དག་ནི་སོ་སྐྱེ་འཕེལ་དང་། ཀའེ་འགྱུར་བཅས་ལ་ཕན་པ་ཧ་ཅང་ཆེ། བྱིས་པས་ཟས་ཐུན་གཉིས་བར་མངར་ཟས་ཟ་དགའ་བའི་གོམས་གཤིས་དང་། ལྷག་པར་མ་ཉལ་གོང་དུ་ཀ་ར་ཟ་དགའ་བའི་གོམས་གཤིས(སོ་ལ་གནོད་པ་ཆེས་ཆེ་བ)མེད་པར་བཟོ་དགོས་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཕྲུ་གུས་ནུ་འགོ་འཇིབ་པ་དང་ཡང་ན་ཁའི་ནང་ཀ་ར་བཟུང་ནས་ཉལ་དུ་འཇུག་མི་རུང་། འབྱར་གཤིས་ཅན་གྱི་མངར་ཟས་དཔེར་ན་འོ་མའི་ཀ་ར་དང་སྒོ་ངའི་བག་ལེབ་སོགས་ཉུང་དུ་ཟ་དགོས།

        糖是牙齿龋坏的"祸根",这是人所共知的,要预防龋病必须控制食糖用量。对食物要粗细搭配,适当多吃些富含纤维的蔬菜、水果等。对于儿童,应注意合理的营养,尤其应多吃些含有磷、钙、维生素类的食物,例如黄豆和豆类制品、肉骨头汤、海带、牛奶、新鲜蔬菜和水果。这些食物对牙齿的发育、钙化都有很大的好处。儿童还应改掉两餐间吃甜食的习惯,特别是睡前吃糖的习惯(对牙齿的危害最大),也不要让幼儿含着奶头或糖果睡觉。少吃黏性甜食如奶糖、蛋糕等。

        3. སོ་སྲིན་ཅི་ལྟར་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། དུས་གཏན་དུ་ཁ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས།

        3.如何预防龋齿?——定期进行口腔检查

        དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གིས་ཁ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས། ལོ་ཕྱེད་ཀ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་སྨན་པ་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ཤིག་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། དུས་སྔ་མོར་སོ་སྲིན་ཡོད་པ་ཤེས་ན་དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་བཅོས་བྱས་ན་ལེགས། སོ་སྲིན་བྱུང་བའི་དུས་འགོར། ནད་པ་ལ་མི་བདེ་རྒྱུ་མངོན་གསལ་མེད། སོ་ན་བའི་སྐབས་ནི། སོ་སྲིན་ཇེ་ལྗིད་དུགྱུར་བའི་སྐབས་ཡིན། དེར་བརྟེན། དུས་གཏན་དུ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས། སྔར་མོ་ནས་སོ་སྲིན་ཤེས་པ་དང་། སྔར་མོ་ནས་སྨན་བཅོས་བྱས་ན། སོ་མི་རུལ་པར་བྱེད་ཐུབ། སོ་ཆ་ཚང་བར་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ་ནི་ཧ་ཆང་གལ་ཆེ། ལོ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཡང་ན་ལོ་གཅིག་ཏུ་ཁ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དར་སྤེལ་བྱེད་དགོས།

        平时要注意自我经常检查口腔,每半年至1年可请口腔医生检查一次,以早期发现龋齿,及时治疗。龋病发病的初期,病人没有明显不适,当牙疼了时,一般多进入龋病的晚期。因此,定期检查对早发现、早治疗,防止牙齿丧失,保持牙列完整是十分重要的,提倡每半年检查一次口腔,至少一年一次。

        བྱིས་པའི་ནུ་སོ་ལ་སོ་སྲིན་འབྱུང་སླ། ཁྱིམ་བདག་གིས་རྒྱུན་པར་བྱིས་པའི་སོ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། སོ་སྲིན་ཡོད་པ་ཤེས་ན་དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས།

        由于儿童乳牙龋病发展很快,家长要经常查看孩子的牙齿,发现情况,及时就医。

        4. སོ་སྲིན་ཅི་ལྟར་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། ཧྥོ་འདུས་པའི་སོ་སྨན་བཀོལ་དགོས།

        4.如何预防龋齿?——使用含氟牙膏

        ཧྥོ་ཡིས་སོ་སྲིན་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ། ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཧྥོ་འདུས་པའི་སོ་སྨན་བཀོལ་ན་སོ་སྲིན་ནད་འབྱུང་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་པས། ཧྥོ་འདུས་པའི་སོ་སྨན་བཀོལ་ནས་སོ་འཁྲུད་པའི་གྲོས་གཞི་བཏོན། སྤྱིར་བཏང་དུ་མི་དར་མས་སོ་འཁྲུད་ཐེངས་རེར་སོ་སྨན1g(10mm)ཡས་མས་བཀོལ་ཆོག་པ་སྟེ། ཧྥོ1mgའདུས་ཡོད། སློབ་ན་མ་སོན་པའི་བྱིས་པའི་མིད་ནུས་སྐྱེ་འཕེལ་དེ་འདྲ་མི་ལེགས་པ་དང་། ལོ6མ་ལོན་པའི་བྱིས་པའི་གཏན་ སོའི་སོ་རྙིལ་ནི་གཏེར་འགྱུར་དུས་རིམ་ཡིན་པས། ཧྥོ་བཀོལ་བ་མང་དྲགས་ན་ཧྥོ་སོ་ནད་འབྱུང་སྲིད། དེར་བརྟེན། སློབ་ན་མ་སོན་པའི་བྱིས་པས་ཧྥོ་འདུས་པའི་སོ་སྨན་བཀོལ་དུས་ཁྱིམ་བདག་གམ་ཡང་ན་ལྟ་སྐུལ་པས་རོགས་རམ་དང་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་དགོས། ཧྥོ་འདུས་པའི་སོ་སྨན་བཀོལ་ན་ཉིན་རེར་ཐེངས3དང་། ཐེངས་རེར0.5gའམ5mm(མང་ཉུང་སྲན་མ་གཅིག་དང་འདྲ)ལས་མང་མི་ཉན། སོ་འཁྲུད་དུས་མིད་མི་ཉན། སོ་འཁྲུད་ཚར་རྗེས་ཆུ་གཙང་མས་ཁ་བཤལ་དགོས།

        氟可以预防龋齿,科学研究证实,含氟牙膏的广泛应用是龋病患病率大幅度下降的主要原因之一,建议使用含氟牙膏刷牙。成人一般每次刷牙使用的牙膏量为1g(10mm)左右,含氟约1mg。由于学龄前儿童吞咽功能发育不完善、6岁以前的儿童为恒牙牙冠矿化阶段,吞咽过量氟有可能导致氟牙症,因此学龄前儿童使用含氟牙膏时应有家长或监护人的帮助、指导及监督,含氟牙膏刷牙每天不超过3次,每次用量不超过0.5g或5mm长(黄豆大小),刷牙时不要吞咽,刷牙后清水漱口,吐净。

        5. སོ་སྲིན་ཅི་ལྟར་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བུ་ག་སྦྱར་བ།

        5.如何预防龋齿?——窝沟封闭

        བུ་ག་སྦྱར་བ་ནི་མི་ལུས་ལ་གནོད་པ་མེད་པའི་ནུས་ལྡན་ཧྥུན་ཙི་མཐོན་པོ་འདུས་པའི་ཤིང་ཚིལ་བཀོལ་ནས། སོ་འདེབས་པའི་རྒྱ་གྲམ་དབྱིབས་ཀྱི་བུ་གའི་ནང་དུ་སྦྱར་བ་དང་། ཤིང་ཚིལ་གྱི་གཤེར་ཁུ་སོའི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་བུ་གའི་སྲུབས་ཀར་སིམ་ནས་འོད་འཕྲོགས་པ་དང་སྲ་བརྟན་དུ་གྱུར་བ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་སོ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་གོན་ཆས་ཤིག་བསྐོན་པ་དང་འདྲ་བས། སོ་ལ་ཟས་རིགས་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། སོས་སོ་སྲིན་འགོག་པའི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ནས། སོ་སྲིན་འབྱུང་བར་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་ལྡན་ཐབས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིནནོ།།

        窝沟封闭就是用一种对人体无害的有机高分子树脂,在牙齿咬合面的十字型窝沟内涂布,液态时它可渗入到牙齿表面的窝沟点隙内,经光照后固化。就如同给牙齿穿上了一层保护衣,使牙齿免受食物侵蚀。增强牙齿抗龋能力,从而达到预防龋病发生的一种有效的防龋方法。

        བུ་ག་སྦྱར་བར་འཚམ་པའི་ལོ་ཚོད་ནི། ནུ་སོ་འཆའ་བའི་ལོ3-4དང་། གཏན་སོ་འཆའ་བ་དང་པོ་ལོ6-7 གཏན་སོ་འཆའ་བ་གཉིས་པ་ལོ6-7 སོ་རྩེ་ཆ་ལོ9-13ཡིན། ཁའི་འཕྲོད་བསྟེན་མི་ལེགས་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བྱིས་པ་ལ་མཚོན་ན། ལོ་ཅུང་ཙམ་ཆེ་ཞིང་སོ་སྐྱེས་པའི་དུས་ཚོད་འགོར་བས། བུ་ག་སྦྱར་པའི་ལོ་ཚོད་ཅུང་ཙམ་ཆེར་བཏང་ཆོག

        窝沟封闭的适宜年龄是:乳磨牙3-4岁,第一恒磨牙6-7岁,第二恒磨牙11-13岁,双尖牙9-13岁。对口腔卫生不良的残疾儿童,虽然年龄较大或牙齿萌出口腔时间较久,可考虑放宽窝沟封闭的年龄。